Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkorte spelling ván Veldese wäörd.

 Verkorte spelling ván Veldese wäörd.

  1. Klinkers.

De klinkerteikens zien wie in `t Nederlands, `n paar aparte teikens zien:

• de ö: dizze klinker kump veur in: wäörd wie: Kölle, pötje, rös en vös, löt.

• de ó: dizze klinker kump veur in wäörd wie: póp, klómp, jóng, hónd, pónd, lónge, kómme, dómme.

• de ae: dizze klinker kump veur in wäörd wie: laeve, waers, kaetel, maete, gezaete.

• de äö: dizze klinker kump veur in wäörd wie: wäörd, näöd, häökske, häörke, häös, bäöke.

• de ao: dizze klinker kump veur in wäörd wie: zaor, zwaor, paol, naod, haok.

Schrief naet: ee, oo, uu, aa, ás dát in `t Nederlands verkierd is, dus vader, kure, laje, luje, leje.

 

  1. Twieëklanke.

Veurbeelde ván Veldese wäörd mit twieëklanke:

• ieë: twieë, zieë, tieën – twee, zee, teen of tien.

• oeë: roeëd, bloeët, knoeëje – rood, bloot, knoeien.

• aej: traej, knaeje, baeje, gaeje – stap, kneden, bidden, wieden.

• uuj (uje) luuj, kuuj, luje – mensen, koeien, luiden.

• euj: bleuj, (ik) greuj – bloei, (ik) groei.

• äöj: släöj – sloten.

• oej: roej – (trap) roede.

• aoj: (aoje) (ik) baoj, (ik) traoj – (ik) bood, (ik) stapte.

• aj: (ajje) paj, pajje – dik iemand, dikke personen

• aaj: (aje) (ik) vaaj, flaaj, laje – (ik) vouw, vlaai, lades.

• uue: bruuedjes, duueskes, ruueskes – broodjes, doosjes, roosjes.

• Kaes vur ou en ni vur au, behalve ás `t Nederlands au haet (b.v. koupe, rouke, auto)

• Kaes vur ei en ni vur ij, behalve ás `t Nederlands ij haet (bv. ein, tei, klein, fijn)

•Haol de twieëklanke naet daorein mit lange klinkers! Vergelièk is de schrièfwies ván:

 Broeëd (zwartbroeëd) – broèd (bruid), de luues (je leest) – de luus ( de luizen)

 Ás se en bietje uvverdriefs, klinke luues has wie lujes en broeëd wie broewed.

• Verschil in klanke: liene (lijnen), liène (linnen) lieëne (lenen).

• Verschil in beteikenis: wiès ( moeder is wijs), wiès ( melodie), wies (tot).

 

  1. Meiklinkers.

      De meiklinkers zien wie in `t Nederlands. En bezónder geval is de sj: sjókkelaat, sjeloers.

  1. “t” of “d” op `t end ván en waord.
  2.  Ás en waord in `t Nederlands op `t end en d haet, blief die in `t Veldes bewaard. Ás `t Nederlands

gen veurbeeld mit en d haet, dán altied en t schrieve, want die klinkt dao. Dus: hónd, land, tand, bed, wied, naeve kat, rat en wet.

  1. `t Kort wäördje “se”.

D`n ónbeklemtoeënde vorm ván dich is se. Dát is en waord. Schrief dát los ván `t werkwaord. Dus: kiek se, kump se, löt se, pak se, ás se kumps, ás se dát már löts.

  1. Internationale wäörd.

      Internationale wäörd waere in `t Veldes zoeëvuuel meugelik in de internationale spelling geschraeve.

      Dus: telefoon, televisie, diskette, computer, chatte, sms-e